Statut Stowarzyszenia

STATUT

GMINNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

„ANDRESPOLIA”

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Gminny Ludowy Klub Sportowy ANDRESPOLIA, zwany dalej „Klubem” i jest organizacją zajmującą się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Klub może używać skrótu : GLKS ANDRESPOLIA.

§2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania celów statutowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedziba Klubu mieści się w Wiśniowej Górze na terenie Gminy Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub został utworzony na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr.97, poz. 885 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 715) oraz niniejszego Statutu.

§5

1. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Klubu.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§6

Celem działalności Klubu jest:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym jego rozwój, popularyzowanie i podnoszenie poziomu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz wychowaniem i szkoleniem zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego.

2. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

3. Krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

5. Działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

6. Ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Klubu.

§7

1. Cele, o których mowa w §6, Klub realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

2.1. organizacja szkolenia sportowego

2.2. współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami (stowarzyszeniami sportowymi)

2.3. szerzenie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie członków i sympatyków Klubu do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

2.4. organizowanie imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem poznawania własnego regionu, jego tradycji oraz propagowanie ochrony przyrody i naturalnego środowiska

2.5. organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych

2.6. organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów

2.7. stwarzanie członkom Klubu dogodnych warunków ćwiczenia

2.8. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu

2.9. rozwój kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej

2.10. tworzenie i utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych

2.11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji rządowej

2.12. organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających kulturę fizyczną i sport

2.13. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw członków Klubu oraz promowanie i organizowanie wolontariatu

2.14. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych

2.15. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Klubu

3. W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania:

3.1. organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

3.2. organizowanie imprez sportowych i innych (towarzyszących)

3.3. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej

3.4. planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży

3.5. uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na ternie Gminy i poza jej terenem

3.6. organizowanie imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną i współzawodnictwo sportowe oraz innych (towarzyszących)

3.7. organizowanie zgrupowań, obozów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i sportowo – rekreacyjnych

3.8. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych

4. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

5. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

6. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8

Klub może realizować swoje zadania statutowe we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

4. członków uczestników

§10

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna i prawna.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

3. Osoby małoletnie poniżej 16 lat zgłaszające swój akces do Klubu obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, wprowadzona przez dwóch członków Klubu.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3.1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju sportu w Klubie uhonorowana uchwałą Walnego Zebranie Członków Klubu.

5. Członków zwyczajnych oraz wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Od decyzji Zarządu odmawiającego przyjęcia w poczet członków Klubu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu.

6.1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym

1.2. udziału w głosowaniach podczas Walnych Zebrań Członków Klubu

1.3. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

1.4. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

1.5. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

1.6. korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

2. Członek zwyczajny nabiera praw wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu.

3. Członek wspierający i uczestniczący mają te same prawa co członkowie zwyczajni za wyjątkiem prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§14

Do obowiązków wszystkich członków należy:

1. branie czynnego udziału w działalności Klubu

2.przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu

3. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu

§15

1. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą:

1.1. dobrowolnej rezygnacji przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu

1.2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

1.3. zmiany barw klubowych na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w tym zakresie

1.3. prawomocnego wykluczenia członka Klubu

1.4. uprawomocnienia uchwały o rozwiązaniu i zarządzeniu likwidacji Klubu

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

2.1. nieusprawiedliwionego zalegania ze spłatą składek za więcej niż 3 okresy składkowe

2.2. działania na szkodę Klubu

2.3. postępowania sprzecznego z niniejszym statutem, bądź za czyn nie licujący z godnością sportowca i obywatela

3. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów bądź innych przepisów sportowych członek zwyczajny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów

4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

5. Członek Klubu ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień przed podjęciem uchwały przez Zarząd.

6. Członek zwyczajny ma prawo do wniesienia odwołania do walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu stosownej uchwały.

7. O wykreśleniu członka honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały. Decyzja podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§16

1. Władzami Klubu są:

1.1. Walne Zebranie Członków

1.2. Zarząd Klubu

1.3. Komisja Rewizyjna

2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Klubu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

3. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.

4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym z zastrzeżeniem, że decyzje w tej sprawie podejmie Walne Zebranie Członków.

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

1.1. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.

1.2. Walne Zebranie sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

2. W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

2.1. z własnej inicjatywy Zarządu

2.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

2.3. na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu

3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać wykaz spraw wraz z uzasadnieniem nad którymi ma obradować Walne Zebranie Członków.

4. Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

6. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

7. W Walnym Zebraniu w przypadku większej liczby członków Klubu reprezentują ich delegaci.

8. Delegatami mogą być przedstawiciele sekcji Klubu wg parytetów ustanowionych przez Zarząd Klubu

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1.1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

1.2. uchwalanie na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

1.3. wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu i Komisji rewizyjnej

1.4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu

1.5. podejmowanie uchwał o nadaniu oraz odebraniu tytułu honorowego członka Klubu

1.6. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu oraz w sprawie wykluczenia członka Klubu

2. Podejmowanie uchwał

2.1. uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych

2.2. uchwały Walnego Zebrania w sprawach:

a). zmian w statucie bądź uchwalenia nowego statutu

b). likwidacji Klubu

c). nadania bądź pozbawienia honorowego członkostwa Członka Honorowego Klubu

wymagają 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy ogółu członków

§19

1. Zarząd Klubu składa się z 7 – 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków którzy spośród siebie wybierają : prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały

3. Członkami Zarządu Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno – skarbowe.

4. Członkami Zarządu nie mogą być trenerzy prowadzący aktualnie drużyny GLKS Andrespolia

4.1. W przypadku wyboru do Zarządu trenera prowadzącego drużynę Klubu zostanie on automatycznie odwołany z funkcji trenerskiej.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Do ważności uchwały Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa albo sekretarza.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kieruje prezes i wiceprezesi wspólnie z sekretarzem.

§20

1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Klubu należy:

1.1. kierowanie bieżąca działalnością Klubu

1.2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

1.3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu

1.4. interpretacja statutu Klubu oraz regulaminów i innych aktów normatywnych ustalanych przez Zarząd

1.5. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych

1.6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

1.7. składanie sprawozdań z działalności Klubu

1.8. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów dotyczących działalności statutowej I regulaminów wewnętrznych oraz parytetów dot. delegatów na Walne Zebranie Klubu

1.9. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

1.10. powoływanie oraz likwidacja sekcji sportowych oraz agend aktywizujących działalność GLKS Andrespolia

1.11. powoływanie i odwoływanie kadry szkoleniowej (trenerów i asystentów) oraz kierowników drużyn

1.12. opiniowanie kadry szkoleniowej

1.13. podejmowanie decyzji w sprawach zgłaszania drużyn sportowych oraz zawodników do rozgrywek ligowych

1.14. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków GLKS Andrespolia

1.15. ustalanie wysokości składek członkowskich, składek szkoleniowych, wpisowego, terminu ich wpłat oraz innych decyzji w tym przedmiocie

1.16. wnioskowanie o nadanie godności Członka Honorowego GLKS Andrespolia osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu oraz o odebranie tej godności

1.17. zatwierdzanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i klubowe oraz wniosków w sprawie wyróżnień i nagród za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu i osiągnięcia sportowe

1.18. zatrudnianie dyrektora (prezesa lub wiceprezesa), głównego księgowego a także innych członków Klubu do realizacji powierzonych zadań statutowych

1.19. zarządzenie zbadania przez uprawniony podmiot sprawozdania finansowego Klubu zgodnie z ustawą o rachunkowości na wniosek własny lub Komisji Rewizyjnej

2. Podejmowanie innych nie wymienionych działań, które mają zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Klubu z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej

§21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem Klubu lub przepisami prawnymi, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach bądź odwołaniu członka Zarządu podejmuje na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

3. Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność 2/3 członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§23

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1.1. nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

1.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karno – skarbowe

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, przynajmniej raz na sześć miesięcy

2. wydawanie zaleceń pokontrolnych a w przypadku stwierdzenia uchybień, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia

3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu

4. wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu

5. składanie zastrzeżeń i zgłaszanie uwag w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Klubu jeżeli Komisja rewizyjna dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować lub powodują nieprawidłowości w działaniu Klubu.

6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu

§25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub przepisami prawa bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§26

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub w Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych Klubu.

2. Liczba osób kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków organu pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§27

1. Za udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

1.1 pochwała ustna

1.2 list gratulacyjny

1.3 dyplom uznania

1,4 list pochwalny

1.5 statuetka lub puchar

1.6 nagroda rzeczowa

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin

§28

W razie naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Władz Klubu, Zarządowi GLKS Andrespolia przysługuje zgodnie z regulaminem prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienie ustne

b) upomnienie na piśmie

c) nagana na piśmie

d) zawieszenie w prawach w członka na okres do 12 miesięcy z tym, że członkowie uczestnicy mogą być zawieszeni na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§29

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

2.1. składki członkowskie

2.2. składki szkoleniowe /statutowe/

2.3. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej

2.4. dochody z własnej działalności

2.5. dochody z majątku stowarzyszenia

2.6. dotacje

2.7. subwencje na realizację zadań publicznych

2.8. udziały oraz lokaty

3. Majątek Klubu przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów Klubu.

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdyby to przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§30

Do reprezentowania Klub, udzielania pełnomocnictw, podpisywania w imieniu Klubu umów i dokumentów, w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, vice prezesów, sekretarza oraz skarbnika.

Rozdział 7

Sekcje Klubu

§31

1. Jednostkami organizacyjnymi Klubu są sekcje sportowe

2. Sekcje są tworzone przez Zarząd Klubu w celu realizacji zadań statutowych w poszczególnych dyscyplinach sportu i turystyki

§32

Działalnością sekcji kierują kierownicy sekcji powołani przez Zarząd Klubu w oparciu o regulamin sekcji

§33

1. Członkami sekcji mogą być wyłącznie członkowie Klubu.

2. Członkami sekcji sportowych są:

a) trenerzy

b) zawodnicy

c) działacze

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§34

Zmiany w Statucie Klubu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków (Delegatów) uprawnionych do głosowania.

§35

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu (Delegatów) podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji, cel na jaki ma być przeznaczony majątek oraz powołuje komisję likwidacyjną, która ją realizuje

3. Likwidatorem Klubu jest członek Zarządu.

4. Zarząd wyznacza spośród swoich członków likwidatora, który:

4.1. zawiadamia sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swojego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania

4.2. dokonuje niezbędnych czynności prawnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

4.3. po zakończeniu likwidacji zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego

5. W możliwie najkrótszym czasie przeprowadza likwidację zabezpieczając majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości