Regulamin sekcji

REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH

GLKS „ANDRESPOLIA „ WIŚNIOWA GÓRA

§1

1.Jednostkami organizacyjnymi Klubu są sekcje sportowe

2.Sekcje są tworzone przez Zarząd Klubu w celu realizacji zadań

Statutowych w poszczególnych dyscyplinach sportu i turystyki

§2

Działalnością sekcji kierują Kierownicy sekcji

§3

Sekcje grupują członków Klubu zgodnie z ich zainteresowaniami sportowymi

§4

1.Członkami sekcji mogą być wyłącznie członkowie Klubu

2.Członkami sekcji sportowych są :

a/trenerzy

b/zawodnicy

c/działacze

d/rodzice zawodników danej sekcji z zastrzeżeniem ust.1

§5

Do kompetencji kierownika sekcji należy:

1.ustalanie planów działania sekcji

2.współpraca z trenerami i kierownikami drużyn

3.monitorowanie i kontrola postępów sportowych oraz poziomu

wyszkolenia zawodników oraz drużyn

4.organizowanie zebrań z rodzicami

5.wnioskowanie o powołanie i odwołanie trenera

6.wnioskowanie do Zarządu o wyróżnienie lub ukaranie członka sekcji

7.zgłaszanie Zarządowi Klubu potrzeb w zakresie niezbędnych środków

koniecznych do prawidłowego funkcjonowania sekcji

§6

Warunki przynależności zawodników do GLKS Andrespolia:

-pozytywny wynik testów sprawnościowych przeprowadzanych przez

trenera Klubu

-zgoda trenera prowadzącego zespół

-pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w tym na publikowanie

danych osobowych i wizerunku zawodnika na stronach internetowych

oraz w prasie

-brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania

Lekarskie

-zobowiązania zawodników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz

regulaminu Klubu

-bieżące opłacanie składek członkowskich

-wykupienie ubezpieczenia od NNW

-posłuszeństwo trenerom i opiekunom

-kultura osobista i zdyscyplinowanie

-każdy nowy zawodnik grup młodzieżowych przyjmowany jest na okres

Próbny do 5-ciu miesięcy, po tym okresie trener określa jego przydatność

do zespołu

§7

Prawa i obowiązki członka Klubu oraz zasady członkostwa określa Rozdział 3 Statutu Klubu

§8

Za godne reprezentowanie barw GLKS Andrespolia i wyniki sportowe

na wniosek kierownika sekcji Zarząd może przyznać wyróżnienia i nagrody

zgodnie z §27 statutu Klubu

§9

W razie naruszenia postanowień statutu , regulaminów i uchwał władz Klubu Zarządowi GLKS Andrespolia przysługuje prawo wymierzania kar zgodnie z zapisem §28 Statutu

§10

Zmianę barw Klubowych regulują przepisy Związków sportowych

§11

Rodzice i opiekunowie zawodników oraz inni uczestnicy obserwujący treningi i zawody sportowe zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stadionu oraz innego obiektu sportowego

§12

Warunki uczestnictwa w zawodach i obozach sportowych określą kierownicy poszczególnych sekcji w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportowej i przedstawią do zatwierdzeni Zarządowi Klubu.

§13

Rodzice oraz opiekunowie prawni zawodników GLKS Andrespolia mają

prawo do:

1.Pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej postępów dziecka w rozwoju sportowym i specjalistycznym w danej sekcji sportowe

2.Udziału w zebraniach podsumowujących każdą zakończoną rundę rozgrywek w zależności o specyfiki działania poszczególnych sekcji

3.Udział w rocznych zebraniach organizowanych przez Zarząd GLKS

Andrespolia po zakończeniu rozgrywek w terminie uzależnionym dla poszczególnych dyscyplin sportowych

4.Zgłaszanie swoich uwag i wniosków do trenera prowadzącego i członka Zarządu sprawującego nadzór/opiekę/nad daną sekcją

5.Obserwowanie zajęć oraz zawodów pod warunkiem przestrzegania §11

niniejszego regulaminu

§14

Interpretacja Statutu Klubu regulaminów, uchwał i innych dokumentów przysługuje Zarządowi GLKS Andrespolia.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości